Algemene voorwaarden

We vinden het belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als je een ticket voor een van onze online masterclasses hebt gekocht. Maar ook wanneer je een Pinterest check, blog-abonnement, Pinterest beheer of andere dienst bij ons afneemt. Hieronder lees je dan ook onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die opdrachtnemer het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten opdraagt.
 • Opdrachtnemer: BlogBosses (valt onder Social Media Interactie).
 • Werkzaamheden: het organiseren van online en offline evenementen voor bloggers, door bloggers.
 • Documenten: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede in het kader van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.
 • Partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, zoals bedoeld in de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten, op alle gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes en verrichte werkzaamheden en diensten al dan niet voortvloeiend uit aangegane overeenkomst, en verder op alle verbintenissen en transacties ten aanzien van deze overeenkomsten, behoudens wijzigingen welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 • Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtgever aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet met de onderhavige voorwaarden strijdig zijn.
 • Van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst

 • Tenzij anders zal blijken komt de overeenkomst tot stand en vangt zij aan op het moment dat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd een van de diensten of producten te accepteren.
 • Alle gedane aanbiedingen, toezeggingen en aldus gemaakte afspraken zijn slechts dan voor opdrachtnemer bindend nadat opdrachtnemer deze aanbieding schriftelijk heeft bevestigd.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de dienst(en) of masterclass(es), tenzij partijen een bepaalde tijd zijn overeenkomen.

Artikel 4: Beëindiging overeenkomst

 • Een overeenkomst kan tussentijds door BlogBosses worden opgezegd, tot maximaal 5 dagen voor aanvang van de masterclass(es) of deadline van de oplevering van de dienst(en).
 • Er is geen restitutie mogelijk, wanneer de opdrachtgever besluit niet binnen het gestelde termijn de dienst(en) of product(en) van BlogBosses af te nemen of gebruik van te maken.

Artikel 5: Gegevens opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk de gegevens en documenten, welke opdrachtnemer redelijkerwijs nodig acht voor een goede vervulling van zijn taak, na vooroverleg en met instemming van opdrachtgever, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 • Indien en voor zover opdrachtgever verzoekt, worden de ter beschikking gestelde documenten, behoudens het bepaalde onder 8.7, aan deze geretourneerd.
 • Opdrachtnemer zal ten aanzien van de aan hem verstrekte gegevens en documenten die hem bekend zullen worden in verband met de uitvoering van de opdracht, gehouden zijn tot geheimhouding en verplicht zijn deze strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 6: Uitvoering opdracht

 • Opdrachtnemer zal datgene doen wat noodzakelijk en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de opdracht. Hij zal daarbij met gepaste spoed, vakbekwaamheid en efficiency de werkzaamheden verrichten.
 • Niettegenstaande de in het vorige lid omschreven inspanningsverplichting kan opdrachtnemer in geen geval en op geen enkele wijze instaan voor het bereiken van het door opdrachtgever omschreven tastbaar en/of gewenste resultaat, noch kan hij bij zijn dienstverlening gebonden zijn aan door opdrachtgever gestelde termijnen.
 • De (eind)verantwoordelijkheid voor de inhoud van de uitingen van een opdracht berust bij opdrachtgever. Indien een klacht tegen opdrachtgever wordt ingediend of een vordering in rechte wordt ingesteld voorvloeiende uit een opdracht, beslist opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer in rechte wordt aangesproken heeft opdrachtnemer het recht, zelfstandig- eventueel naast opdrachtgever- verweer te voeren.
 • Opdrachtnemer moet opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien opdrachtgever daarvan onkundig is.
 • Opdrachtnemer doet aan opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft verricht, voor zover dit, gelet op de aard van de opdracht, redelijk is.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden, na vooroverleg met opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer is autonoom in de keuze van de in te schakelen derde. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uit te voeren, dan wel uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7: Overmacht

 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Onder overmacht dient te worden begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgever, stagnatie in de toelevering door opdrachtgever en/of derden, brand waterschade, bijzondere weersomstandigheden, oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, langzaam-aan-acties, defecten aan machines, installaties of computerapparatuur, belemmering bij de levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport en in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop opdrachtnemer geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzien was.

Artikel 8: Honorarium en betaling

 • Tenzij partijen een andere wijze van beloning overeenkomen, geschiedt de honorering van opdrachtnemer op basis van vaste (pakket)prijzen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd zijn honorarium die eventueel krachtens overeenkomst op andere basis worden vastgesteld, door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhoging als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan opdrachtgever zijn medegedeeld.
 • Bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst zal het aan opdrachtnemer toekomende honorarium overeenkomstig worden aangepast.
 • Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
 • Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (voor betalen door geld overmaken), tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Zoals bij de direct koop van een ticket voor een online masterclass via de website. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede door opdrachtnemer in verband met de invordering gemaakte kosten.
 • Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de vorderingen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen tot afgifte van documenten of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten tot het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever geheel zijn voldaan.
 • Indien er is overeengekomen, zal een aanbetaling voor diensten geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder gevolg- of bedrijfsschade, die in verband met de uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook door opdrachtnemer, of door bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, voor opdrachtgever ontstaan, behoudens voor zover het uitsluiten van aansprakelijkheid als zoeven bedoeld, niet rechtsgeldig van worden overeengekomen. Met dezelfde restrictie aanvaardt opdrachtgever een vrijwaringsplicht jegens opdrachtnemer voor de in de vorige volzin bedoelde schade.
 • In alle gevallen dat opdrachtnemer schadevergoeding aan opdrachtgever is verschuldigd, bedraagt de schadevergoeding per opdracht in totaal niet meer dan het honorarium van die opdracht.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk voor is.
 • Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden opdrachtnemer van aansprakelijkheid ter zake te vrijwaren, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt.

Artikel 10: Auteursrecht

 • Ter zake van alle schriftelijke adviezen, teksten, voorstellen, verslagen, inhoud masterclasses, rapporten en andere werken van letterkunde die voor, tijdens en na de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer worden vervaardigd, rust het auteursrecht bij opdrachtnemer dan wel – indien de vervaardiging daarvan aan (een) derde(n) is opgedragen – bij de vervaardiger daarvan, zodat openbaarmaking en/of gehele of gedeeltelijke overname, kopiëren, bewerken en/of vermenigvuldiging op welke wijze dan ook of enige andere wijze van beschikking, enige ter kennisbrenging van derden daaronder begrepen, niet kan plaatsvinden, dan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en indien door opdrachtnemer gewenst met naamsvermelding van opdrachtnemer.
 • In opdracht georganiseerde masterclasses en overige evenementen mogen slechts door opdrachtgever worden gebruikt voor het bij de opdracht omschreven doel, onverlet de plicht tot naamsvermelding indien zulks door opdrachtnemer wordt gevorderd.
 • Afgezien van voormelde rechten van intellectuele eigendom bestaat de mogelijkheid het recht op vermenigvuldiging en/of openbaarmaking geheel of gedeeltelijk over te nemen. Dit kan echter alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen en nadat daarvoor door opdrachtnemer bedongen vergoeding is voldaan.
 • Inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding onverminder het verbeuren van een direct opeisbare boete van €2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor iedere inbreuk op het aan opdrachtnemer toekomende auteursrecht, te vermeerderen met € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag of gedeelte van een dat, dat de overtreding na de eerste dag voortduurt.

Artikel 11: wijziging van deze algemene voorwaarden

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen opdrachtnemer en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 12: Toepasselijke recht en geschillen

 • De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlands recht.
 • Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Amersfoort bevoegd om de zaak te beslechten.

Laatst geüpdatet op 8 juni 2020.